Voorwaarden theorie-examens

 1. De aanvraag van een theorie examen wordt pas geaccepteerd als dit examen door middel van iDEAL of eenmalige machtiging is betaald. Een theorie examen kan kosteloos worden verplaatst tot veertien dagen voor de examendatum. Binnen veertien dagen voor de examendatum kan de reservering, wanneer hier mogelijkheden voor zijn, alleen worden vervroegd. Annuleren kan niet. Restitutie kan alleen onder bepaalde voorwaarden.
 2. Herroepingsrecht / afkoelperiode
  Als u een product of dienst op afstand koopt waarbij u en de verkopende partij elkaar niet hebben gezien dan kunt u gebruik maken van de wet koop op afstand. Deze wet is alleen van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst als particulier en ook zodanig gebruikt worden.
  Let op! De afkoelingsperiode geldt niet bij een dienst waarmee de ondernemer (in dit geval theorie-aanvragen.nl) met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Theorie-aanvragen.nl zal direct nadat uw betaling is ontvangen in contact treden met het CBR om een examen te reserveren. Ook zullen diverse voorbereidende werkzaamheden worden gedaan. Een reservering bij het CBR is persoonsgebonden en kan dus niet geannuleerd worden. U heeft dan ook geen recht op afkoelperiode, bedenktijd of restitutie
 3. Indien een vastgesteld examen, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt, wordt het examengeld, behoudens in door het CBR aan te geven gevallen *, niet terugbetaald en dient de aanvrager het examengeld opnieuw te voldoen om wederom in de gelegenheid te worden gesteld een examen af te leggen. Let op dat als uitgangspunt van juiste examendatum, -tijd en -plaats altijd de e-mailbevestiging van het CBR geldt (noreply@cbr.nl). Controleer deze dus goed. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de korte examenbevestiging of telefoongesprekken.
 4. De aanvrager van een theorie-examen dient zich tijdig voor de aanvang van het examen te melden in het theorie-examencentrum. De aanvrager die een plaats heeft gereserveerd kan geen aanspraak meer maken op de reservering indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in het theorie-examencentrum heeft gemeld. Zonder reservering wordt niemand tot het examen toegelaten.
 5. De plaats en het tijdstip die door of namens het CBR voor het afleggen van het theorie-examen zijn opgegeven, zullen zoveel mogelijk worden aangehouden. Het CBR is echter bevoegd om een ander tijdstip of een andere plaats aan te wijzen, indien dit nodig is. Reeds gemaakte kosten of andere schade komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 6. Een examen kan worden afgebroken en/of ongeldig worden verklaard als blijkt dat de aanvrager bij het afleggen van dat examen onrechtmatig handelt.
 7. De aanvrager van een examen wordt geacht op de hoogte zijn van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, kan het CBR nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten die de aanvrager heeft gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen.
 8. Indien blijkt dat bij de aanvraag door of voor de aanvrager onjuiste gegevens zijn verstrekt om tot het examen te worden toegelaten, zal er geen examenuitslag worden afgegeven en zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Indien zulks pas blijkt nadat toch een examenuitslag is afgegeven, dan zal de uitslag alsnog nietig worden verklaard.
 9. De examenuitslag van een theorie-examen voor de categorie AM en de examenuitslag voor alle categorieën praktijkexamens worden na het examen elektronisch geregistreerd in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten (CRB). Deze uitslag blijft tot zes maanden na de examendatum geldig.
 10. Ten tijde van het examen mag aan de kandidaat niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zijn ontzegd, zijn rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en zijn rijbewijs mag niet zijn ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Stb. 189, 300).
 11. Leden van de Raad van Toezicht, de directie, examenmanagers van de Stichting CBR en andere door de directie daartoe gemachtigde personen hebben de bevoegdheid een examen geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

* Restitutieregeling (teruggave van examengeld)

Je ontvangt het betaalde examengeld onder aftrek van administratiekosten (€ 16,95) terug indien je geen examen kunt doen wegens een van onderstaande redenen:
– Een medische reden. Je moet dan een bewijsstuk aan ons opsturen, bijvoorbeeld een verklaring van een arts.
– Overlijden van een naast familielid. Je moet een bewijsstuk opsturen in de vorm van een overlijdensadvertentie of rouwkaart.
– Indien je als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet ook dan een bewijsstuk opsturen.

Je dient binnen 5 werkdagen na de examendatum een restitutieformulier aan ons te sturen. Deze kun je via ons opvragen.